Cover image
Medical

Příběh Lukáše / The story of Lukáš

Czech: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Hrbek. Před třemi léty jsem byl ještě plný en...

$3,3

1%sur un objectif de $10 000

1

Contributeurs
À propos du projet

Czech:

Dobrý den, jmenuji se Lukáš Hrbek. Před třemi léty jsem byl ještě plný energie, měl jsem dvě zaměstnání a hlavně jsem běhal se svými dvěma syny, 7 a 12 let. Jezdili jsme na kole, chodili po horách, prostě aktivní život s rodinou.

Kvůli Covidu-19 jsem ukončil první zaměstnání a druhé už jsem nezvládal a skončil i s ním. Skončil jsem na úřadu práce. Chodil jsem tam pravidelně a pak to začalo. Nejprve mě brněla pravá noha. Pak to pokračovalo, hýbal jsem se a poslali mě k neurologovi. Ten mi našel lipom mezi hrudními obratli Th7-Th8. Přímo v kanálu, kudy prochází mícha a mozkomíšní mok, byl třícentimetrový "hrot". Jak rostl, pomalu utlačoval míchu.

Byl jsem hospitalizován ve Frýdku-Místku a po více než měsíci operován ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Po operaci jsem měl z 90 % poškozenou míchu a mohl jsem fungovat pouze hlavou a rukama. Byl jsem ochrnutý od hrudníku dolů a nohama jsem nemohl vůbec hýbat. Po dvou měsících tvrdé práce, cvičení a protahování den za dnem se mi podařilo postavit se zpět na nohy. Na pár vteřin a s podporou dvou rehabilitačních pracovníků.

Před operací jsem cvičila a měla silné ruce, takže jsem postupně zvládla být ve vysokém chodítku několik minut denně. Chůze vypadala jinak. Z 80 % mě držely ruce a z 20 % nohy. Následné 4,5 měsíce rehabilitace moc nepomohly, kromě toho, že mě zkoušeli posadit do nízkého chodítka. Celkově to fungovalo a považovali to za velký úspěch.

English:

Hello, my name is Lukáš Hrbek. Three summers ago I was still full of energy, I had 2 jobs, and mostly I was running with my two sons, 7 and 12 years old. We were cycling, walking in the mountains, just an active life with my family.

Because of Covid-19, my first job was terminated and I couldn't handle the second job anymore and quit that one too. I ended up at the employment office. I went there regularly and then it started. First my right foot tingled. Then it kept going, I was moving around, and they sent me to a neurologist. He found a lipoma between my Th7-Th8 thoracic vertebrae. There was a 3 cm "spike" right in the duct where the spinal cord and cerebrospinal fluid pass. As it grew, it slowly compressed the spinal cord.

I was admitted to Frýdek-Místek and then, more than a month later, operated on at the University Hospital in Ostrava. After the operation, my spinal cord was 90% damaged and only my head and hands could function. I was paralysed from the chest down and my legs could not move at all. After two months of hard work, exercise and stretching day after day, I managed to get back on my feet. For a few seconds and with the support of two rehabilitation workers.

Before the surgery I had exercised and had strong arms, so I gradually managed to be in a high walker for a few minutes a day. Walking looked different. 80% was held by my arms and 20% by my legs. The subsequent 4.5 months of rehab didn't help much, except they tried putting me in a low walker. All in all, it worked and they considered it a great success.


À quoi servira le financement

Czech:

V každodenním životě je však chodítko téměř nepoužitelné. Abych mohl být otcem a starat se o domácnost, musím používat invalidní vozík. Bohužel mi pojišťovna přidělila invalidní vozík, který mi vůbec nevyhovuje a omezuje můj aktivní život. Musel jsem si na vlastní náklady zajistit nový. Ani na tomto vozíku však nestíhám aktivity svých synů.

Rád bych si pořídil elektrický invalidní vozík Triride, který mi umožní rychlejší pohyb venku a fungování v každodenním životě a při vyřizování každodenních záležitostí. Jsem krátce po úrazu a mám velké výdaje na rehabilitaci, úpravu vozíku v domácnosti a auta. V rodinném rozpočtu proto není částka na kvalitní a spolehlivý pohon s dostatečným výkonem pro mé potřeby. Budu velmi vděčný za sebemenší finanční příspěvek a/nebo sdílení mé životní situace.

Velmi děkuji za podání pomocné ruky.

English:

In everyday life, however, the walker is almost unusable. I have to use a wheelchair in order to be a father and take care of the household. Unfortunately, the insurance company has given me a wheelchair that does not suit me at all and limits my active life. I had to arrange for a new one at my own expense. However, even in this wheelchair I cannot keep up with my sons activities.

I would like to get a Triride electric powered wheelchair that will allow me to get outdoors and function more quickly in my daily life and in running daily errands. I am shortly post-injury and have large expenses for rehab, wheelchair modifications to my home and car. Therefore, there is no amount of money in the family budget for a quality and reliable drive with sufficient power for my needs. I will be very grateful for the slightest financial contribution and/or sharing my life situation.

Thank you very much for your lending a helping hand.

Qui porte le projet


Contribuez à cette cagnotte et recevez un remboursement en jeton VITAL

Créé parerd1cq...ywsq7ID: 237